ஐந்ததெழுத்தின் சிறப்பு

நமசிவய இதுதான் அடிப்படை பெருமந்திரம்

 

ந-நடப்பு-   உயிர் உலகியல் நடப்பு வாழ்க்கை வாழ்வதைக் குறிக்கும்.

ம-மறைப்பு-     அறியும் பொருளான உயிரை அறியாமையாகிய இருள் மறைப்பது                            குறிக்கப்படுகிறது.

சி-சிறப்பு-  எல்லோரும் ஒப்புக் கொள்ளுகிற சிறப்பிற்கெல்லாம் சிறப்பான                        பரம்பொருளைக் குறிக்கும்.

வ-வனப்பு- பேராற்றல் படைத்த பரம்பொருள் மிகச் சிறிய ஆற்றல் படைத்த                 உயிருடன் தொடர்புக் கொள்வதை குறித்தது.

ய-யாப்பு-  அனுபவம் கொடுத்து உயிருக்கு அறிவை ஏற்றுவதற்காக அல்லது அறியாமையை தேய்ப்பதற்காக உயிர் ஓர் உடலில் கட்டப்படுவது குறிக்கப்படுகிறது.  யாக்கப்படுவதால் யாப்பு.

‘பதத்தெழு அஞ்செழுத்து’ என்கிறார் அப்பர்.

  • சடங்குகளில் சிறுபான்மை மந்திரம், பெரும்பான்மையாக வருவன செய்முறைகள். செய்முறைகளையே ஆகம பத்ததிகள் என்று கூறினர்.  செய்முறைகளை எந்த மொழியில் வேண்டுமானாலும் கூறலாம்.

 

  • திருமுறையே மந்திரங்கள்

கண்ட பெரு மந்திரமே மூவர் பாடல்

கை காணா மந்திரம் கண்ணுதலோன் கூறல்

 

– உமாபதி சிவம்