தொடர்பு

தெய்வத்தமிழ் அறக்கட்டளை
9/1 மாஞ்சோலை முதல் தெரு
கலைமகள் நகர் ஈக்காட்டுதாங்கல்
சென்னை – 600032 தமிழ்நாடு
+91 9445103775
91-44-2225 0643, 91-44-2225 0964.

editor@dheivamurasu.org

https://www.facebook.com/tamizharchakar/

https://www.youtube.com/dheivamurasu

www.dheivamurasu.org
dheivathamizh.org

tamizharchakar.com
www.vedham.in