நூல்கள் / பத்ததி

 1. தமிழ்மறை சைவ அநுட்டானம்
 2. செந்தமிழாகம குட நீராட்டு நன்னூல்
 3. வண்டமிழில் வாழ்வியல் சடங்குகள்
 4. தமிழ் வேள்வி
 5. திருக்கோயில்களில் நாட் பூசை
 6. செந்தமிழ் சிவாகம பூசை செய்வது எப்படி
 7. பிரதோச உள்ளுரை
 8. கோயிலில் களை கட்டும் கடவுள் தமிழ்
 9. திருமந்திர சிந்தனைகள்
 10. திருமந்திர மூன்றாம் தந்திர சாரம்
 11. பேரூர் நெறி
 12. இவரே சைவர் இனிதே காண்க
 13. திரு முருகாற்றுப்படை – உண்மை பேருரை
 14. சண்முக கவசம்
 15. திருஞான சம்பந்தர்அவதார நோக்கம்
 16. கோளறு பதிகம் – விரிவுரை
 17. சித்தாந்த சிந்தனைத் தேன் – ஞிக்ஷிஞி – 16 மணி நேர ஆல்பம்
 18. சர்வ ஞான உத்தர ஆகம உரை
 19. விநாயகர் அகவல் உரை
 20. திருமுறைத் தமிழிசையின் தொன்மையும் சிறப்பும் வரலாறும்
 21. தமிழரின் வேதம் ஆகமம் எது
 22. அறத்தமிழ் வேதம்
 23. பொருட்தமிழ் வேதம்
 24. பண்டிகை வரிசை