ஆகமம்

வடமொழி

வடமொழி ஆகமங்கள்: ஆகமங்களில் சரியை, கிரியை யோகம், ஞானம் என்கின்ற 4 பகுதிகளும் உண்டு.  ஆனால் வடமொழி ஆகமங்களில் கிரியைப்…

அறிமுகம்

ஆகமம் தமிழில் முதலில் எழுந்தது. விந்த்யாத்ரே தட்சிணே தேசே. சைவோற்பத்தி ப்ரகீர்த்திதஹ: சிவேனே ஸ்தாபிதம் சைவம் சைவேணே ஸ்தாபிதம் சிவம்…