ஆசிரியர் மேசை

வெளிச்சத்தின் வீச்சில் – வேள்வி 2

வெளிச்சத்தின் வீச்சில்….. வேள்வி (2) முதுமுனைவர் மு.பெ.சத்தியவேல் முருகனார் வேள்வி (1) என்ற பகுதியில் கண்ட சிந்தனையை மேலும் தொடர்கிறோம்….